Mūsų įmonė teikia šias paslaugas

Įmonės likvidavimas – teisinė pagalba likviduojant ir uždarant įmones, kitus juridinius asmenis. Profesionalios teisinės konsultacijos visais įmonių likvidavimo proceso metu kylančiais klausimais. Mes teikiame teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonių likvidavimu bei jų išregistravimu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Įmonės administracijos funkcijas atlieka likvidatorius, kuris įstatymų nustatyta tvarka praneša įmonę registravusiam rejestro tvarkytojui apie įmonės statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Įmonė įgyja likviduojamos įmonės statusą. Likviduojama įmonė gali sudaryti tik su jos likvidavimu susijusius sandorius, taip pat tuos sandorius, kuriuos leidžia sudaryti likvidavimo sprendimas. Likvidatorius turi įmonės administracijos vadovo teises ir pareigas. Jis atstovauja įmonei santykiuose su valstybinėmis įstaigomis, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Likvidatorius sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios balansą, baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau įmonės sudarytus sandorius, sudaro naujus sandorius pagal savo kompetenciją, atsiskaito su įmonės kreditoriais ir debitoriais, likusį po atsiskaitymo įmonės turtą paskirsto akcininkams (likviduojant akcinę įmonę) arba perduoda steigėjui (likviduojant valstybės ar savivaldybės įmones), įformina įmonės likvidavimo aktą ir likviduotą įmonę išregistruoja įstatymo numatyta tvarka.

Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokias įmones. Įmonė yra nemoki, kai nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įmonės kreditorius gali, o įmonės akcininkas (savininkas) arba įmonės direktorius dažnai privalo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tuo atveju, jeigu įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių ir kt.

Įmonės bankroto byloje teismo paskirtas bankroto administratorius atlieka veiksmus, sudarančius pagrindą išregistruoti bankrutavusią įmonę iš juridinių asmenų registro.

Šiandien verslas neįsivaizduojamas be tinkamai valdomos informacijos, tačiau atsitiktinė informacija reiškia nedaug – sėkmę nulemia tinkamos informacijos atranka, analizė ir susijusių duomenų generavimas reikiamu laiku.

Mūsų paslaugos suteikia galimybę klientams patobulinti verslo valdymą. Tai ypač aktualu organizacijoms, veikiančioms nuolat kintančios ekonominės ir teisinės rinkos aplinkoje. Patyrę konsultantai kiekvieną problemą išanalizuoja organizacijos veiklos kontekste ir pasiūlo kompleksines paslaugas, pradedant idėjų generavimu ir baigiant visapusišku jų įgyvendinimu. Mūsų siūlomi sprendimai nesunkiai pritaikomi organizacijų veikloje, o praktinę vertę užtikrina efektyvios metodikos ir priemonės.

Mūsų profesionalų komandoje yra licencijuotas verslo vertintojas. Tai suteikia galimybę teikti platesnio spektro profesionalias konsultavimo paslaugas.

Mūsų kvalifikuoti ir ilgametę darbo patirtį turintys teisininkai dirba daugelyje teisės sričių, todėl galime Jums pasiūlyti aukščiausios kokybės teisines paslaugas, konsultacijas, bei rasti sprendimus sudėtingiausiose situacijose. Sprendimai visada yra prieš mūsų akis, reikia tik laiko išmokti pamatyti tai. Mes ieškome sprendimų tol, kol juos randame. Visada stengiamės pavestas užduotis atlikti atsakingai, rasti efektyvius problemų sprendimų būdus ir juos įgyvendinti per kuo trumpesnį laiką.

Įmonių pardavimas – tai procedūra, kurios metu įsigyjama naujai įsteigta, veiklos nevykdžiusi ir visiškai parengta darbui įmonė (UAB). Naujos įmonės pardavimo metu pasirašoma akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat parengiami visi reikiami dokumentai, susiję su parduodamos įmonės akcininkų ir vadovo pasikeitimu, kuriuos reikia pateikti Registrų centrui.

Pirkėjui pageidaujant galime įsteigti ir parduoti uždarąją akcinę bendrovę su pirkėjo pasirinktu pavadinimu, mūsų suteiktu registracijos adresu, suformuotu formaliu įstatiniu kapitalu bei atidarytomis sąskaitomis viename ar keliuose Lietuvos bankuose.

Įmonės pardavimo metu naujiems įmonės akcininkams perduodami visi įmonės dokumentai: įstatai, JAR išrašas, steigimo dokumentai, banko sutartys (kaupiamosios ir atsiskaitomosios sąskaitų) bei įmonės vertybinių popierių sąskaitos.

Teisinis dokumentų auditas – tai kompleksinis įmonės veiklos teisinis patikrinimas, dažniausiai atliekamas vykdant verslo plėtrą, įmonių susijungimus, perkant arba parduodant įmonę, ją reorganizuojant arba esant akcininkų tarpusavio ginčams. Teisinis auditas apima įmonės steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimamų įsipareigojimų, garantijų, rizikos, verslo partnerių ir klientų, darbo sutarčių, turto įsigijimo ir kitų svarbių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. Klausimai, į kuriuos atliekant auditą reikia atkreipti ypatingą dėmesį, iš anksto suderinami su klientu. Baigus darbą pateikiama išsami teisinio audito ataskaita. Atliekant teisinį patikrinimą dažniausiai tikrinama, kokia yra esamų ar gresiančių teisminių ginčų padėtis, susitarimai su bendrovės finansuotojais, darbo teisės klausimai ir kiti konkrečiu atveju svarbūs aspektai.

Vykdydami teisinį auditą teikiame tokias paslaugas:

  • Duomenų apie įmonės profilį, veiklą, užimamą rinkos poziciją, verslo planus, rinkimas;
  • Įmonės organizacinės struktūros ir valdymo analizė: struktūrinių vienetų teisinis statusas, nuosavo kapitalo struktūra, investicijos į kitų įmonių kapitalą, valdymo organai, priklausymas susivienijimams (junginiams);
  • Atitikimo įstatymų reikalavimams analizė: įstatymai, kuriais reglamentuojama įmonės veikla;
  • Darbo santykių analizė: organizacinė/ personalo struktūra ir pasikeitimai per paskutinių metų laikotarpį; duomenys apie kolektyvinius ir individualius darbo santykius: išskirtinės kolektyvinių ir darbo sutarčių sąlygos, darbo ginčai; duomenys apie faktinius darbo saugos reikalavimų pažeidimo faktus;
  • Pagrindiniai klientai ir tiekėjai, specifiniai santykiai su klientais ar tiekėjais, pardavimų ir pirkimų nuolaidos;
  • Sutartinių įsipareigojimų analizė;
  • Ginčų analizė: pateikti ir gresiantys reikalavimai, vykstantys ir gresiantys teisminiai reikalavimai;
  • Bet kokie įmonės veiklos patikrinimai, atlikti priežiūros institucijų ir taikytos sankcijos;
  • Intelektinės nuosavybės analizė: duomenys apie įmonės teises į kompiuterines programas, įsigytas apskaitos ir informacines sistemas, kitą intelektinę nuosavybę, turimas licencijas, patentus, sutartis, vykstančius ginčus.

Susisiekite su mumis

Siųstiišvalyti